Пошук

Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Вапнярської селищної ради

Дата: 26.06.2023 09:45
Кількість переглядів: 217

 

                                                                                             

                                                                                          УКРАЇНА

ВАПНЯРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тульчинського району, Вінницької області

43 сесія    VIII скликання

РІШЕННЯ

 

    Від  21 червня 2023 року                                                                                       № 1881

                                    

      Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки  комунальної власності   на території Вапнярської  селищної ради

         Відповідно до статті 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування України”, статті 143 Конституції України, пункту 4,4 статті 4, статей 7,10, пунктів 12.3,12.4 статті 12, статті 288 Податкового кодексу України, керуючись статтями 123, 124 Земельного кодексу України Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,   з метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки,   та з метою наповнення дохідної частини  селищного бюджету,  Вапнярська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити Положення «Про оренду земельних ділянок на території, на яку поширюється повноваження Вапнярської територіальної громади та порядок встановлення розмірів орендної плати за землю», згідно з додатком № 1. 
  2. Встановити ставки орендної плати за земельні ділянки, які надаються в оренду на території Вапнярської територіальної громади    згідно з додатком № 2. 
  3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2024року.
  4. З дня набрання чинності даного рішення визнати таким, що втратило чинність рішення 36 сесії 8 скликання «Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності Вапнярської селищної ради» від 22.02.2018 року №397.
  5. Секретарю Вапнярської селищної ради, оприлюднити дане рішення  у визначений законом спосіб.     
  6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва .

 

 

        Селищний голова                                                              Олександр ГОРЕНЮК

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

    Додаток  №1 до рішення  

Вапнярської селищної ради

                                                                                                           43сесії VIIIскликання

      №1881 від 21.06.2023 року                                                                                               

 

                                                                ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                           

про оренду земельних ділянок на території, на яку поширюється повноваження Вапнярської селищної ради та порядок встановлення розмірів орендної плати за землю                                                                                                                                                                                                           

                                                               1.Загальні положення                                                                                                                                                                                                                           

 

1.1. Положення про оренду земельних ділянок та встановлення орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Вапнярської селищної ради (далі - Положення) визначає єдині умови оформлення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, орендодавцем яких виступає Вапнярська селищна рада .                                                                                                                                           

1.2. Положення розроблено з метою визначення порядку оформлення договорів оренди землі, справляння орендної плати за земельні ділянки на території Вапнярської селищної ради                                                                                                                                                                                                        1.3. Положення регламентує організаційні відносини, пов’язані з оформленням оренди земельних ділянок, розрахунком орендної плати, укладанням, реєстрацією, внесенням змін, припиненням дії, розірванням, поновленням договорів оренди землі комунальної власності.                                                                                           

                                                           2. Законодавчо-нормативна база

2.1. Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільний кодекс України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».                                                                                                                                                          

                                                            3. Терміни та визначення                                                                                                           

3.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні: Право оренди земельної ділянки (Оренда землі) - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.                                                                                                                                                       

Об’єкт оренди - земельна ділянка, що знаходиться у комунальній власності.

Орендодавець – Вапнярська селищна рада  Тульчинського району Вінницької області.                                                                                                                                                                                

Орендар - орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.                                                                                     Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.                                                                                                                                       

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.                                                                                                            

Податок – обов’язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельними ділянками. Ставка податку - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.                                                                                                                                        

Орендна плата - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.                                                                                                                                                                                                           

Ставка орендної плати – прийнятий для розрахунку розміру річної орендної плати відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до цього Положення.                                                                                                                       

 

                                               4. Право оренди земельної ділянки                                                                                                                                                   

          

4.1. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.                                                                                                                          4.2. Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.                                                                                                                                                                                                                          

4.3. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.                                                           

 

                                         5. Передача земельних ділянок в оренду                                                                         

 

5.1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають в комунальній власності, здійснюється на підставі рішення Вапнярської селищної ради  чи протоколу земельних торгів (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.                                                                                                             5.2. Передача в оренду земельних ділянок здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків встановлених пунктом 2 статті 134 Земельного кодексу України.   

5.3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності і не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), громадянам та юридичним особам здійснюється на підставі рішень Вапнярської селищної ради.                                                                                                                                                        

            

                       6. Укладання договору оренди землі та його реєстрація                                                                                                                            

 

6.1. 3абезпечення оформлення договорів оренди землі покладається на відділу юридичної роботи ,податків  та земельних ресурсів  Вапнярської селищної ради.                                                                                                                                                                                    

6.2. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення. Для досягнення згоди щодо суттєвих умов договору оренди землі складається його проект, який попередньо погоджується орендарем.                                                                                                                                      

6.3. Підготовка проекту договору оренди землі фізичним та юридичним особам проводиться відділом юридичної роботи ,податків  та земельних ресурсів  Вапнярської селищної ради.                                                                6.4. Обчислення розміру орендної плати проводиться з застосуванням ставок орендної плати встановлених цим Положенням.                                                                                                                                                                               

6.5. Укладення договору оренди здійснюється при наявності оформленого проекту договору оренди землі та наявності усіх необхідних документів для його виготовлення.                                                                                                 6.6. Після прийняття рішення Вапнярської селищної ради  про надання в оренду, у разі позитивного результату конкурсу чи аукціону, договір оренди землі у двох примірниках подається на підпис Вапнярському селищному голові.                                                                                                                                                                                  

6.7. Підставою для укладення договору оренди землі є рішення Вапнярської селищної ради про надання в оренду земельної ділянки. У разі набуття права оренди землі на конкурентних засадах підставою для оформлення договору оренди землі є протокол результатів торгів чи аукціону.                                                                                                                                                                                                           6.8. Один примірник договору оренди землі видається орендарю, другий – Вапнярській селищній раді.                                                                                                                                           

6.9. Орендар зобов'язаний у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди землі надати копію договору до відповідного податкового органу, а в разі оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом - також відповідному територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.                                                                                                                                                                                                                      

6.10. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права в порядку, встановленому законом.                                                                                                                                                                                                       

 

                              7. Розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку                                                              

 

 

7.1. Відсоткові ставки орендної плати за земельні ділянки, які не визначенні порядком  встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки  комунальної власності   на території Вапнярської  селищної ради визначаються при наданні земельних ділянок в оренду за рішенням сесії Вапнярської селищної  ради.                           

7.2. У разі розміщення на одній земельній ділянці об’єктів, що поєднують різні види діяльності, але належать до однієї юридичної чи фізичної особи, розмір орендної плати встановлюється по виду цільового призначення земель з найбільшим відсотком від нормативної грошової оцінки.                                                                                                                                                      

7.3. При наданні земельної ділянки в оренду на конкурентних засадах ставки орендної плати не можуть бути меншими ніж визначені у цьому рішенні та можуть перевищувати 12% від нормативної грошової оцінки землі.                                                                                                                                                                                                

 7.4. Розмір орендної плати щодо договорів оренди землі, які не були укладені на момент набуття чинності даного рішення, встановлюється при їх укладенні відповідно встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки  комунальної власності   на території Вапнярської  селищної ради.

                                8.Порядок справлення орендної плати за землю.

     8.1.Розрахунки  щодо орендної плати за земельні ділянки ,що перебувають у комунальній власності ,здійснюється виключно в грошовій формі , в порядку , встановленому договором.

     8.2.Податковий період ,порядок обчислення орендної плати , строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 -287 Податкового кодексу України.

 

        Секретар селищної ради                                                   Тетяна ВАСИЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №2 до рішення  

Вапнярської селищної ради

                                                                                                           43сесії VIIIскликання

      №1881 від 21.06.2023 року                                                                                         

             

Ставки орендної плати за земельні ділянки, які надаються в оренду на території Вапнярської селищної ради :

Ставки орендної плати за землю

 

Адміністративно-територіальні одиницінаселені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці,
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

        05              39          0523955400 Вапнярська  територіальна громада (смт.Вапнярка)

        05              39          0523982001 Вапнярська  територіальна громада (с.Колоденка)

        05              39          0523981701 Вапнярська  територіальна громада(с. Високе )

        05              39          0523981401 Вапнярська  територіальна громада(с. Вербова )

        05              39          0523983000 Вапнярська  територіальна громада(с. Марківка )

        05              39          0523983001 Вапнярська  територіальна громада(с.  Антопіль )

Вид цільового призначення земель

Ставки орендної плати
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки в межах населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких проведено  

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

           

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

12%

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

01.02

Для ведення фермерського господарства 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

01.05

Для індивідуального садівництва 

01.06

Для колективного садівництва 

01.07

Для городництва 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

02

Землі житлової забудови

3%

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

02.02

Для колективного житлового будівництва 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

02.07

Для іншої житлової забудови  

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

12%

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

12%

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

12%

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

04

Землі природно-заповідного фонду

3%

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків 

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

 

04.08

Для збереження та використання заказників 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ 

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

3%

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

3%

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 

06.03

Для інших оздоровчих цілей 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

07

Землі рекреаційного призначення

10%

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення  

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 

5%

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

10%

07.04

Для колективного дачного будівництва  

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

08

Землі історико-культурного призначення

3%

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини  

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

09

Землі лісогосподарського призначення

6%

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

10

Землі водного фонду

12%

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів 

10.06

Для сінокосіння 

10.07

Для рибогосподарських потреб 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

11

Землі промисловості

12%

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

12

Землі транспорту

12%

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

13

Землі зв'язку

12%

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

14

Землі енергетики

12%

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

15

Землі оборони

 

3%

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

16

Землі запасу

12%

17

Землі резервного фонду

12%

18

Землі загального користування

12%

           

 

 

    Секретар селищної ради                                                   Тетяна ВАСИЛЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь